05 май 2015 г.

Тезата на жалбоподателите бе, че оспорената разпоредба (чл. 51, ал. 3 от Правилника за вписванията) противоречи на няколко нормативни акта от по-висока степен – Конституцията, Закон за нормативните актове и Закон за кадастъра и имотния регистър. В хода на съдебното производство МС представи препис от ПМС № 345 от 30.10.2014, с което атакуваната разпоредба е изменена като в Правилника за вписванията отново е въведена възможност за получаване на незаверени преписи от вписани актове от всяко лице.

 

С Определение № 4342 от 21.04.2015 по а.д. № 10546/2014 на ВАС, Седмо отделение остави жалбите без разглеждане и прекрати делото. В мотивите си съдът посочва, че с така направеното изменение на оспорената разпоредба отпада въведената забрана за предоставяне на незаверени преписи от вписани актове на лицата т.е. за жалбоподателите към момента на произнасяне на съда, разпоредбата в оспорената й редакция не съществува. Съдът отбелязва, че за жалбоподателите е отпаднал правния интерес от обжалване, тъй като целеният положителен правен резултат е постигнат.