18 декември 2017 г.

Презумпцията за наличие на надделяващ обществен интерес има тази правна последица, че обръща тежестта на доказване – не заявителят е длъжен да докаже наличието на надделяващ обществен интерес, а задълженият субект е длъжен да докаже липсата на такъв, когато отказва информация с мотив, че не е налице надделяващ обществен интерес.

 

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Васил Николов срещу отказ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД да предостави информация за броя аварирали автобуси по определени линии на градския транспорт. Отказът е с мотив, че дружеството не е задължен субект по ЗДОИ и не е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на достъп до исканата информация. Първоначално АССГ оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството по делото като приема, че „Столичен автотранспорт“ ЕАД не е задължен субект по ЗДОИ. С подкрепата на ПДИ срещу определението на АССГ е подадена частна жалба до ВАС.

 

В резултат с Определение № 9922 от 26.07.2017 на ВАС определението за прекратяване на делото е отменено и същото е върнато на АССГ за продължаване на действията по него. Върховните съдии приемат, че „Столичен автотранспорт“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ, тъй като представлява търговско дружество, което независимо от търговския си характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и повече от половината от приходите му за предходната година се финансират от общинския бюджет (§ 1 ,т. 4, б. "а" от ДР на ЗДОИ).

 

След връщането на делото на първата инстанция, с Решение № 6764 от 17.11.2017  АССГ отменя отказа и връща преписката на директора на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за ново произнасяне по заявлението. Съдът приема, че отказът е незаконосъобразен след като дружеството е задължен субект по ЗДОИ и не е доказало липса на надделяващ обществен интерес по отношение на исканата информация.

 

Решението подлежи на обжалване.