05 февруари 2014 г.

С решение №132 от 07.01.2014 Върховен административен съд остави в сила решението на АССГ от 14.06.2013, с което бе отменен отказ на председателя на Софийски градски съд (СГС) да предостави информация по заявление на Доротея Дачкова от в. „Сега“. С него тя поиска информация за забавените дела на отделни наказателни и граждански състави. Председателят на СГС отказа на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ – информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение. Впоследствие АССГ отмени отказа, посочвайки, че доводът за приложението на чл. 13, ал. 2, т.1 от ЗДОИ е неоснователен, тъй като информацията нито е свързана с оперативната подготовка на актове, както изисква правната норма, нито е с несамостоятелно значение. Тези предвидени в закона условия, за да се приеме приложимост на това ограничение на правото на информация, в случая не са налице, тъй като не са посочени конкретни актове, които да се подготвят от поисканата информация. Както СГС, така и Инспекторатът към Висшия съдебен съвет /ВСС/ нямат правомощия да издават краен акт по повод забавянето на дела. Такъв във връзка със санкциониране на съдия за забавени дела може да издаде само от ВСС, а исканата информация по естеството си има „фактически и статистически характер”.

 

В решението си ВАС също посочва, че исканата  информация освен че не е свързана с подготовката на акт на органа, има и самостоятелно значение. Тя отразява изпълнението на задълженията на съдията по постановяването на съдебните актове в разумен срок, което, заедно с постановяването на правилни актове, е гаранция за добро правосъдие, т.е. за качествено изпълнение на предоставената му от държавата правораздавателна власт. В решението си съдът обръща внимание и на факта, че информацията е поискана от заявителя като журналист от национален всекидневник. Този факт установява значението на исканата информация за обществения живот в страната, част от който е дейността на съдебната власт и конкретно Софийски градски съд, тъй като „събирането на информация от журналистите е съществен, неотменим етап от изпълнението на професионалните им задължения и с оглед на това от изпълнението на тяхната „необходима обществена функция да предоставят информация на обществото като цяло“ и „да служат като фактор, който се грижи за неговите интереси“ (решение №7 от 04.06.1996 по конституционно дело №1/1996).“