04 февруари 2010 г.

Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) незаконосъобразно е отказал на заявителя Юрий Иванов достъп до информация, представляваща бизнес плана на „В и К – Сливен“, одобрен от ДКЕВР и действащ към момента на поискването. Отказът е аргументиран с обстоятелството, че посочената информация представлява служебна тайна. В мотивите си съдебният състав отбелязва, че не е достатъчно дадена информация да бъде преценена като служебна от страна на органа, за да бъде обявена за такава. Следва тази информация да получи съответното ниво на класификация чрез гриф за сигурност. Видно от доказателствата по делото, исканата информация не е маркирана с гриф „за служебно ползване“.

 

С тези мотиви състав на Административен съд – София град, отмени отказа на Председателя на ДКЕВР и му върна преписката за ново произнасяне. Пълният текст на Решение № 71 от 18 януари 2010 г. на АССГ, ІІ отделение, 30 състав, постановено по а.д. № 5399/2009 г., четете тук.