05 февруари 2016 г.

Посочването на подобен срок е извън разума и целите на закона. С този мотив Административен съд – Кюстендил отмени решение на кмета на Община Кюстендил за предоставяне на достъп до информация относно приюта за безстопанствени животни в с. Радловци, Община Кюстендил. Информацията бе поискана от Сдружение „РПЦ – На ти с природата“.

 

С решение за предоставяне на достъп кметът нарежда информацията да бъде представена на заявителя от „главен специалист“ към дейност „Приют за безстопанствени животни“ при Община Кюстендил, в срок до 250 дни от получаване на решението.

 

С Решение № 15/20.01.2016 по а.д. № 286/2015 Административен съд – Кюстендил отменя решението на кмета и му връща преписката за предоставяне на исканата информация с указания по тълкуване и прилагане на закона. Съдебният състав приема за очевидно, че с оглед на исканата информация, задълженият по закон субект за осигуряване на обществена информация предоставя достъп до същата, но само формално. Неразумният срок за получаване на достъп до обществена информация, посочен в решението – 250 дни, фактически се явява препятствие пред достъпа до същата и се приравнява по същество до отказ. Посоченият срок е извън разума и целите на закона. Отделно в решението на кмета не е указано мястото, където ще бъде предоставен достъпът до исканата информация, формата, под която ще бъде предоставен, съответно размерът на разходите по предоставянето, които да бъдат заплатени от заявителя, съгласно изискванията на чл. 34, ал. 1 от ЗДОИ. По делото е безспорно установено, че жалбоподателката не е получила исканата обществена информация. Анализът на исканата информация сочи, че същата може да бъде изготвена и предоставена в минимално възможния по закон – 30 дневен срок от датата на получаване на решението. Правото на заявителя за достъп до информация не е реализирано, като даденият срок не е съобразен с фактическата обстановка и със закона.

 

Решението подлежи на касационно обжалване.