08 май 2013 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело срещу мълчалив отказ на заместник – кмета на Столична община (СО) да предостави информация за състоянието на депото за неопасни отпадъци в Суходол.

 

Информацията е поискана от Ивайло Попов (ЕС „За земята“) със заявление от юни 2012, което е подадено през виртуалното деловодство на общината. Това обстоятелство е използвано от общината като довод, че в случая не е налице мълчалив отказ, а заявлението е оставено без разглеждане, тъй като не съдържа всички изискуеми реквизити, а именно трите имена на заявителя, а само две и съответно не е подписано, като по този начин не са изпълнени изискванията на чл. 25 ал. 1 от ЗДОИ.

 

С Решение № 2742 от 24.04.2013 АССГ отменя мълчаливия отказ и връща преписката на общината с указание да предостави достъп до исканата информация. В мотивите си съдът посочва, че според общите правила за използване на виртуалното деловодство заявленията за достъп не са изключени от обхвата на виртуалното деловодство, поради което намира, че подаденото заявление е редовно подадено и като такова е поставило началото на административно производство по достъп до информация. Съдебният състав отбелязва, че попълването на презиме не е изискване на страницата на СО, а и липсата на презиме не е нарушение от категорията на съществените, което да доведе до оставяне на заявлението без разглеждане.