03 ноември 2011 г.

С решение № 1500  от 3 октомври 2011 Пловдивският административен съд отмени решението на главния секретар на Община Пловдив по заявление за достъп до информация, подадено от Константин Бобоцов.

Със заявлението бе поискано копие на отчетен доклад за „Мерки със специален приоритет за изпълнение до края на календарната 2010“ от Актуализация на план за действие 2003-2010 за периода до края на 2010 към Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината. В отговор главният секретар се произнесе с решение за предоставяне на пълен достъп до информацията. Вместо исканите сведения Бобоцов получава отговор, че изготвянето на информацията предстои. А за да получи това „уведомително“ писмо заявителят е таксуван 14 стотинки от общинската администрация.

 

Съдът посочва, че оспореното решение е незаконосъобразно, тъй като и към момента на подаване на заявлението, и към момента на постановяване на оспореното решение исканата информация обективно не е съществувала, поради което не са налице основания за издаване на решение за предоставяне на достъп. Според съда би трябвало да се приложи хипотезата на чл.33 ал.1 от ЗДОИ, т.е. общината е следвало да уведоми заявителя, че не разполага с исканата информация. Съдът изтъква още, че атакуваното решение е издадено и в противоречие с целите и духа на ЗДОИ.

В случая е очевидно некоректното отношение, което задълженият по закон субект за осигуряване на обществена информация в лицето на главния секретар  на Община Пловдив е проявил спрямо жалбоподателя. По делото е безспорно установено, че жалбоподателят  не е получил достъп до исканата обществена информация. Това негово право не е реализирано, като същевременно не е удовлетворено и правото му да получи от административния орган адекватен отговор, съобразен с фактическата обстановка и със закона.“