07 март 2011 г.
С Решение № 2761 от 23 февруари 2011 г. Петчленен състав на Върховния административен съд задължи министъра на вътрешните работи да се произнесе по искане на гражданина Вилям Попов за предоставяне на достъп до обществена информация.
 
През 2009 той бе поискал договора/ите на тогавашното Министерство на извънредните ситуации с фирма „Контракс” за проектиране, изпълнение и издръжка на Центъра за аерокосмическо наблюдение и информация за изпълнението му. Отказът бе мотивиран с това, че заявителят бил поискал достъп до документи, каквото право нямал по ЗДОИ. Според Петчленния състав на ВАС „дали се иска конкретният материален носител на информацията или се иска описателно самата информация е ирелевантно за дължимостта й”. Като са приели, че заявлението за достъп не е валидно, административният орган и първоинстанционният съд са постановили необосновани актове, реши ВАС.
 
Това е третото поред решение на Петчленен състав на ВАС от приемането на ЗДОИ досега, с което се постановява, че няма значение дали заявителят е формулирал искане за достъп до информация или до документ. Остава да намери отговор въпросът защо въпреки това вече повече от 7 години се намират институции и съдилища, които да твърдят обратното, в разрез с принципите на конституцията и закона.