30 декември 2014 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Александър Дунчев срещу отказ на Министерство на земеделието и горите (МЗХ).

 

Исканата информация касаеше шест пазарни оценки на държавни гори по Черноморието. Отказът на МЗХ бе с мотив, че оценките не са обществена информация и предоставянето им би нарушило авторското право на независимите оценители, които са ги изготвили.

 

С Решение № 7309 от 1 декември 2014 АССГ отмени отказа и върна преписката на МЗХ за ново произнасяне. В мотивите си съдът посочва, че предоставянето на оценките ще даде възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на държавен орган във връзка с продажбата на държавни имоти. Пазарните оценки позволяват от една страна да се разбере дали министерството се е съобразило с оценката на оценителя и от друга - дали тя е била изготвена в съответствие с изискванията на Закона за държавната собственост.

 

Според съда правата на авторите върху изготвените оценки не могат да са пречка за предоставянето им по ЗДОИ, тъй като освен за авторските права следва да се държи сметка и за обществения интерес от узнаването на тази информация. Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информацията, тъй като тя ще направи видими и прозрачни за обществото управленските решения на задължения субект.