01 юни 2011 г.

ПДИ подаде касационна жалба до Върховния административен съд от името на журналиста от в. “Сега“  Любен Обретенов срещу част от решението на Административен съд София - град, с което се отхвърля искането на журналиста за разкриване на помилваните от вицепрезидента лица. В останалата част от решението жалбата бе уважена, като бе отменен отказът на главния секретар на президента да разкрие имената на членовете на комисията по помилване към Президентството. С оспореното решение АССГ не приема довода, че присъдата е винаги публична, което обуславя публичност и на информацията относно помилванията. Съдът прокарва разграничение между публичността на заседанието, в което се произнася присъдата, и евентуалните медийни публикации относно помилвания, като обосновава теза, че интензитетът на публичността е различен.

 

Според доводите в касационната жалба не съществува разделение на публичността на медийна и друга. Действително, както е приел и АССГ, помилването е акт на висша хуманност, но то се отнася към освобождаване от наказание, а не от публичност. В противен случай се подронва както авторитета на съда, който е произнесъл публично осъдителна присъда, а така също става невъзможно и за обществото да си състави мнение за дейността на вицепрезидента, осъществяващ властта да помилва.. „Още повече, че въпросите дали дадената власт за помилване, която е много силна по естеството си, е упражнена в обществен интерес, е съществен за обществото и за всеки негов гражданин. Не липсваха през годините и примери за помилване, чието съответствие с обществения интерес е проблематично.  Така например помилването на някого с вероятната цел да се кандидатира за народен представител е със съмнителна полза за обществото. Ето защо от исканата информация би се узнала политиката на вицепрезидента като висш орган на държавна власт.”, се посочва още в касационната жалба.