05 юли 2016 г.

Със заявлението си Иван Петров от София иска информация колко пъти и какви санкции са наложени от Столична община за нарушаване на наредби на СОС през последните пет години.

 

В отговор Петров получава решение № СО15-РД-09-ЗДОИ-173/10.11.2015 на секретаря на СО, с което е отказан достъп до информацията, без да е цитирано правно основание за това. Като фактическо основание за отказа в решението е посочено, че за да се предостави информация същата следва да е налична, а не да се създава по повод на конкретно искане. Посочено е още, че тя представлявала отговор на въпрос, съдържащ статистически данни, поради което информацията не представлявала обществена информация по смисъла на ЗДОИ.

 

Сезиран с жалба по случая, Административен съд София – град отменя постановения отказ със свое решение №3321/16.05.2016  с мотивите, че е налице пълно противоречие между фактическите и правни съображения на органа, изложени в оспорения акт. От една страна секретарят на СО е постановил, че предоставя пълен достъп до заявената информация, от друга - излага общи мотиви, че не дължи предоставянето на такава информация, която според него не е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДСИ, а това били статистически данни, които не могат да се приемат за обществена информация. Това противоречие е съществено процесуално нарушение, тъй като поставя заявителя и съда в невъзможност да установят действителната воля на органа, се посочва в решението.

 

Съдът намира, че в случая е налице надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията. Съгласно легалната дефиниция за "надделяващ обществен интерес", съдържаща се в §1, т.6 от ДР на ЗДОИ, такъв е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3. Действително в конкретния случай не се твърди нито корупция, нито злоупотреба с власт, но съдът приема, че е налице последният елемент, а именно така ще се повиши прозрачността и отчетността на задължения субект. Исканата информация би допринесла за възможността на заявителя да си състави собствено мнение за дейността на СО във връзка със санкционната му политика по приети от органа подзаконови нормативни актове, като последните имат пряко отношение към столичната общественост, се посочва в решението.

 

Решението подлежи на обжалване.