06 октомври 2014 г.

Отказът бе постановен по заявление на Иван Петров за достъп до копие от вътрешните правила за организацията на административното обслужване в общината.


С решение № 5745 от 25.09.2014 Административен съд София – град. (АССГ) отмени като незаконосъобразен постановения отказ по заявление, подадено от Иван Петров. С него той иска копие от вътрешните правила за работата на общината по административното обслужване на граждани, но същите са отказани, понеже не попадат в категорията на общите административни актове, както и в тази на подзаконовите или индивидуални актове. Като мотив е посочено още, че вътрешните правила имат спомагателен характер като елемент от цялостния работен процес на общинската администрация, поради което не са нито официална, нито служебна обществена информация и не следва да бъдат предоставени. Според съда обаче вътрешните правила са създадени и се съхраняват във връзка с официалната информация, създавана от органите на Столична община при осъществяване на техните правомощия. Тези правила представляват служебна обществена информация, достъпът до която не следва да бъде ограничен, тъй като не са налице основанията за това по чл.13 ал.2 т.1 от ЗДОИ, каквито фактически твърдения са наведени в мотивите на оспореното решение. В решението си съдът посочва още, че именно посредством разписаните в този вътрешно служебен акт правила за организацията на работата по административното обслужване и задълженията на служителите от администрацията на общината, жалбоподателят би могъл да си състави собствено мнение относно дейността на задължения субект, каквато е и целта на закона.

 

Решението подлежи на обжалване.