05 май 2012 г.

С решение на АССГ бе отменен отказ на главния секретар на Министерство на икономиката /МИЕТ/ да предостави информация на зам.- председателя на НД „Екогласност“ Петър Пенчев. Със заявлението си той иска достъп до информация, свързана с предходна кореспонденция с Министерски съвет (МС), в която е цитирано становище на МИЕТ, според което действията на ядрения физик Георги Котев и подкрепилата го Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“ костват на бюджета на РБ 2 млн. лв, похарчени за поддържане на положителния образ на българската ядрена енергетика. В тази връзка със заявлението си от ноември П. Пенчев иска да му бъде представено въпросното писмо/становище на МИЕТ и всички документи, свързани с него. С решение на главния секретар на МИЕТ информацията е отказана с мотив, че не е обществена и че по реда на ЗДОИ може да се иска само достъп до информация, но не и достъп до документи. С решението си от 03.04.2012 съдът отменя отказа по съображения за нарушения както на материалния закон, така и на съдопроизводствените правила. Според съдебния състав материалният носител на информацията, в случая съответният документ – писмо на директора на дирекция „Сигурност на енергетиката“ при МИЕТ, не е нещо, което се иска заради своя материален субстрат, а заради информацията, която съдържа. За всяка информация, се посочва още в решението, без значение на какъв носител е материализирана, съществува задължение за предоставянето й, ако отговаря на критериите по чл. 2 ал.1 от ЗДОИ и не попада в изключенията на закона. В решението на МИЕТ липсват правни и фактически основания за издаване на акта, което е съществено нарушение на административно производствените правила. Преписката е изпратена на МИЕТ за ново произнасяне с оглед задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.