05 април 2015 г.

Делото бе заведено след подаване на заявление от „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма“, с което от неправителствената организация поискаха достъп до двете заповеди, с които са разпоредени проверките, и до доклад на началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) за резултатите от извършените проверки.

 

С решението си  главният секретар на ДНСК отказа достъп до информация с мотив, че тя не е свързана с околната среда по смисъла на чл. 19 от ЗООС, както и че не представлява обществена такава по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. В отказа се посочва още, че в случая е поискан достъп до документи, а такива не се дължат  по ЗДОИ.

 

В решението си № 2148/30.03.2015 съдебният състав намира за неоснователен довода на ДНСК, че информацията не е обществена, като посочва, че доколкото дирекцията е държавен орган, чиито функции са свързани с осъществяване на контрол върху законността на строителството, а исканата информация е пряко свързана с осъществяваната от него дейност, съответно ДНСК, както и началникът на ДНСК са задължени по смисъла на чл.3 от ЗДОИ субекти. Исканата информация безспорно е такава, защото се създава и съхранява в дирекцията във връзка именно с извършваната от него дейност, ето защо съдът счита че информацията по подаденото заявление е обществена по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ. В допълнение съдът счита за неоснователен и аргументът, че не можело да се иска по реда на ЗДОИ предоставянето на достъп до документ, а само до информация. Доколкото документите са материален носител на информацията и заявителят не може да знае в подробности какво е записано в тях, докато не се запознае със съдържанието им, то не би могъл да посочи и конкретно информацията, която желае да получи. Очевидно е, че ако жалбоподателят е узнал съдържанието на информацията съдържаща се в съответните документи, няма да има нужда от предоставянето й. Тъй като документите, посочени от него, обективират определени обстоятелства /съответно информация/, то е достатъчно ясно волеизявлението му по отношение на предмета на искания от него достъп, се посочва още в решението.


Съдът отменя отказа и връща преписката на ДНСК за произнасяне по подаденото заявление. Решението подлежи на обжалване.