07 май 2019 г.

С този мотив АССГ отмени отказ на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) да предостави копие от Указания за работа по прилагане на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, приети от комисията на 25.01.2013.

 

Информацията е поискана от Росен Босев (в. „Капитал“) със заявление от ноември 2018, а отказът на председателя на КПКОНПИ е с мотив, че исканите указания са вътрешно-служебни правила за подпомагане на пряката дейност на комисията и служат за издаване на актове, чието съдържание представлява класифицирана информация. Като основание за отказ е посочен чл. 13, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 2923 от 30.04.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на председателя на КПКОНПИ за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че според чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ основание за отказ на обществена информация е налице, когато: исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал. 2. Липсва обаче в оспорения акт прецизиране чрез конкретно посочване на приложимата хипотеза. Не става ясно на кое от двете и/или и на двете основания ответникът е отказал поискания достъп - дали като е приел, че исканата информация е свързана с подготовката на актове на органите и няма самостоятелно значение /чл. 13, ал. 2 т. 1/ или по съображения, че е квалифицирана /чл. 37 ал. 1, т. 1 от ЗДОИ/. Въз основа на съществуващата позитивна правна уредба съдът намира, че за да се приеме, че отказът да се предостави обществена информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ е законосъобразен, ответникът трябва да докаже, че исканата информация е класифицирана. Не е достатъчно същата да попада в приложното поле на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Необходимо е провеждането на процедурата по маркиране на информацията с гриф за сигурност. Ответникът не е представил доказателства, че документът, съдържащ посочената информация, е маркиран с гриф за сигурност, нещо повече, той не твърди, че исканите указания представляват класифицирана информация, а излага доводи, че въз основа на прилагането им биха могли да се издадат актове, чието съдържание представлява класифицирана информация. На следващо място, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ може да бъде отказан достъп до обществена служебна информация, когато тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение и представлява мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации. Смисълът на тази разпоредба е, че тя ограничава достъпа до служебна обществена информация, само когато е свързана с подготовката на актове на органите и няма самостоятелно значение, защото обществото може да си я набави от издадения акт от органа. С оглед характера и предназначението на Указания за работа по прилагане на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, съдът намира, че тези Указания не са свързани с оперативната подготовка на краен /конкретен/ акт и са със самостоятелно значение. Указанията са вътрешен акт, регламентиращ правила за работа, не подготвят издаването единствено на конкретен/и акт/ове и следователно имат самостоятелен характер. Ето защо, съдът приема, че не е налице и хипотезата на чл. 13, ал. 2, т. 1 ЗДОИ за отказ за предоставяне на достъп до поисканата обществена информация.

 

Решението подлежи на обжалване.