Фондация Програма Достъп до Информация
07.05.2019 г.

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на комисия по ЗДОИ към Министерство на младежта и спорта (ММС) да предостави информация, свързана с финансирането на Българския футболен съюз (БФС) за провеждане на състезания и лагери на национални отбори.

 

Информацията е поискана от Петър Нанев (bTV) със заявление от октомври 2018, а отказът на ММС е с мотив, че е налице изрично несъгласие на трето засегнато лице - БФС, което е основание за отказ по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ.

 

Отказът е обжалван от заявителя пред АССГ, а правният екип на ПДИ поема защитата му по делото.

 

С Решение № 2496 от 10.04.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на министъра за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът намира за безспорно, че търсената информация има характера на обществена, тъй като е свързана с обществения живот в страната – касае се за разходване на обществени средства, както е обществено значима и целта за тяхното разходване – поддържане и развитие на спорта и в частност на футбола в страната. Според съда от мотивите на отказа не може да се направи извода, че са налице основания за законосъобразност на същия. Ответникът е изложил мотиви за отказ, поради наличие на обстоятелства по чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗДОИ - достъп до информацията да засяга интересите на трето лице и да няма негово изрично писмено съгласие. Съдът споделя доводите на жалбоподателя, че в качеството си на юридическо лице, което извършвана дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми, БФС се явява също задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ относно посочените средства, информация за каквито е поискана в случая. Предвид това незаконосъобразно е позоваването от страна на административния орган на разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗДОИ, доколкото съгласно чл. 31, ал. 5 ЗДОИ, не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

 

Решението е окончателно.