06 август 2015 г.

С този мотив Върховния административен съд (ВАС) потвърди решение на Административен съд - Габрово, с което миналата година бе отменен отказ на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина” (РСОЦСП) да предостави на Камен Кръстев (Габрово) информация за наетите лица и техните длъжностни характеристики по проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите (Regio Crafts)”.

 

С Решение № 5649/19.05.2015 на ВАС, Пето отделение, съдебният състав сподели извода на първата инстанция, че в случая исканата информация е обществена и същевременно съдържа лични данни за трети лица, поради което предоставянето й е свързано с изпълнение на специални изисквания на закона. В разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ е уредена една от хипотезите, в които административният орган може да откаже обществена информация - когато достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес. В случая обаче липсват данни да е поискано писменото съгласие на тези лица. Габровският съд правилно е приел, че в случая отказът следва да бъде отменен, като е дал указания на органа да изпълни задълженията си, искайки съгласие от третите лица и едва при евентуален отказ от тяхна страна, да предостави тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

 

Решението на съда е окончателно.