06 юли 2015 г.

С определение № 7189 от 16.06.2015 петчленен състав на ВАС остави в сила определението на тричленен състав на съда за прекратяване на производството по касационната жалба на ВСС. Мотивите за това са, че касационната жалба е подадена от ВСС, който не е страна в административното производство - не е издател на акта, нито е заинтересуван от изхода на спора. Съдът приема за правилен извода на тричленния състав на ВАС, че за ВСС липсва правен интерес да атакува оспореното решение, тъй като страна в първоинстанционното производство е главният секретар на съвета, който е издател на оспорения пред първата инстанция акт.

 

Да припомним развитието на съдебното дело по случая. В края на  2013 журналистката Доротея Дачкова подаде заявление до ВСС. С него тя поиска информация имал ли е статут на несменяемост Пеевски и ако да – кога го е придобил; атестиран ли е и кога; по колко и кои досъдебни производства е работил; колко са магистратите, които имат изискуемият от закона стаж да придобият статут на несменяемост, но все още не са го получили, както и копие от стенографския протокол от заседанието на ВСС, на което е гласуван статута на несменяемост на Пеевски и атестацията му. За да се произнесе по заявлението от ВСС поискаха съгласието на депутата, който заяви изричен отказ за предоставяне на информацията. Впоследствие тя беше отказана на основание разпоредбата на чл.37 ал. 2 от ЗДОИ – липса съгласието на третото лице. С помощта на ПДИ, отказът бе обжалван пред Административен съд София – град (АССГ). С решение №1751/18.03.2014 състав на АССГ отмени решението на главния секретар на ВСС, с което бе отказана исканата от Дачкова информация. Съдът отмени отказа като немотивиран, тъй като фактическите и правните основания за издаване на административния акт са необходима и задължителна част от неговото съдържание. Според съда изискването за мотивировка представлява една от гаранциите за законосъобразност на акта, които законът е установил за защита на правата и интересите на гражданите и организациите – страни в административното производство. Впоследствие решението бе обжалвано с касационна жалба от ВСС пред Върховния административен съд. С определение от 05.06.2014  тричленен състав на ВАС остави без разглеждане касационната жалба на Висшия съдебен съвет срещу решението и прекрати производството по делото. ВСС обжалва пред петчленен състав на ВАС, който окончателно реши спора с определението си от 16.06.2015.