08 юни 2015 г.

Градският прокурор отказа да предостави информация по заявлението на журналиста Росен Босев с мотив, че поисканото със заявлението не представлявало обществена информация по смисъла на ЗДОИ, а наред с това тази информация засягала личността на трето лице, което не е дало съгласие за предоставянето й.

 

В решение №3196/13.05.2014 първата инстанция по делото - АССГ отхвърли жалбата на журналиста срещу отказа на градския прокурор, поради което същото бе обжалвано пред касационната инстанция - ВАС.

 

В постановеното по делото касационно решение №5400 от 13.05.2015 състав на съда приема, че в обжалваното решение неправилно е прието, че исканата информация и по четирите точки на искането не е обществена такава, тъй като не може да допринесе за формиране на собствено мнение за дейността на органите на съдебната власт и в частност на Прокуратурата на РБ. Съдът намира, че исканата от Росен Босев информация по първите три точки от заявлението е обществена, макар да не касае цялостната дейност на Прокуратурата на РБ, а тази на отделен магистрат. Същата се създава и съхранява от задължения субект във връзка с постановените актове от съдебната власт, част от която е и прокуратурата. Доколкото се иска информация за броя на разпределените досъдебни производства и следствени дела; броя на изготвени заключения и броя на извършени следствени поръчки от конкретен магистрат, същата безспорно е създадена и се съхранява от задължения субект, при което е служебна такава по смисъла на чл. 11 ЗДОИ. В решението на ВАС се посочва още, че предвид вида на исканата информация, в случая намира приложение и нормата на чл. 5 от Закона за съдебната власт, предвиждаща право на гражданите на информация за работата на съдебната власт и съответно задължение за органите на съдебната власт да осигуряват откритост, достъпност и прозрачност на действията си.

 

Решението на съда е окончателно.