05 юни 2019 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Стара Загора по дело на журналистката Венелина Попова срещу отказ на кмета на общината.

 

Информацията за сключените договори е поискана със заявление от 1 март 2019 под формата на справка, а отказът на кмета е с мотив, че същата не съществува във вида, в който се иска. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Стара Загора.

 

В резултат, с Решение № 200 от 17.05.2019 съдът отменя решението за отказ на кмета и го задължава да предостави исканата информация. Съдията приема, че информацията по обществените поръчки е достъпна по силата на закона и ответникът дължи посочване на интернет адреса или предоставяне на преглед на място на поисканите договори за 2018 и 2019. Според съда като се съобрази задължението на възложителя – публичен орган на власт и субект по чл. 3 от ЗДОИ, да поддържа профил на купувача и така да осигури свободния достъп до тази обществена служебна информация, както и предвид определението и презумпцията на § 1 т. 5, буква „е“ от ДР на ЗДОИ, се налага извода, че ответникът в настоящото производство е нарушил материалния закон като е отказал достъп до обществена информация.

 

Решението е окончателно.