07 май 2019 г.

С този мотив състав на Административен съд София-град (АССГ) отмени отказ на зам-кмета на Столична община (СО) да предостави информация за възложените от СО за събиране от частни съдебни изпълнители (ЧСИ) публични вземания на общината за периода 01.09.2015 – 01.09.2018.

 

Информацията е поискана от Албена Белянова (София) със заявление от септември 2019, а отказът на зам-кмета на СО е с мотив, че исканата информация не попада в дефиницията на обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, тъй като правото на достъп до информация било ограничено единствено до съществуваща налична информация и за да бъде предоставен достъп до посочена информация трябва тя да е вече създадена, а не да се изготвя по повод направено искане за това.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 2302 от 03.04.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на кмета на СО за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдията приема, че в случая поисканата информация касае публични вземания от СО, т.е. такива, които са свързани с общинския бюджет и по конкретно тяхното събиране, която информация съдът намира, че представлява обществена служебна информация по смисъла на чл. 2 и чл. 11 от ЗДОИ. Що се касае до мотивите на административния орган, че информацията следва да бъде налична, а не да се създава по повод направено искане, съдът намира същите за неоснователни. Нелогично е общината, която е взискател по вземанията, да не разполага с информация кои от тях са възложени за събиране от ЧСИ. Това че исканите сведения и данни не съществуват в обобщен вид, а предстои да бъдат синтезирани с оглед заявлението, в конкретния случай не обосновава постановения отказ, тъй като исканата информация, е налична при сезирания орган, поради факта, че тези разходи за ЧСИ следва да бъдат отразени в бюджета на общината. Решението подлежи на обжалване.