05 юни 2019 г.

С този извод състав на ВАС потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на секретаря на Столична община (СО) да предостави достъп до текстовете на издадените от СО общи административни актове (ОАА) в периода февруари-април 2017.

 

На 23 април 2017 Светлозар Алексиев (София) подава заявление до СО, с което иска да му предоставят информация за интернет адреса, на който са публикувани текстовете на издадените от СО нормативни и общи административни актове.

 

С решение от 9 май 2017 секретарят на СО предоставил уж пълен достъп като посочил два линка. Тъй като информацията не била налична на посочените линкове, на 10 май 2017 заявителят подал ново заявление, с което поискал да му бъдат предоставени текстовете на издадените от СО общи административни актове в периода 01.02.2017 до 30.04.2017.

 

С решение от 17 май 2017 секретарят отказал с мотив, че информацията вече е предоставена на заявителя по предходното негово заявление. Заявителят обжалвал отказа пред АССГ.

 

С Решение № 4622 от 10 юли 2017 на АССГ, отказът е отменен и преписката е върната на секретаря на общината за ново произнасяне с указания да предостави достъп до исканата информация. В мотивите си съдията приема, че заявлението съдържа достатъчно точно и недвусмислено описание на исканата информация - текстове на издадените от СО общи административни актове в определен период, която информация съдът намира за обществена такава, създавана и съхранявана от задължения субект. Поисканата информация е официална такава, тъй като представлява информация, която се съдържа в актове на държавни и общински органи, издавани в изпълнение на техните правомощия – чл.10 от ЗДОИ. Съдът не споделя извода на ответния орган за идентичност между информацията, поискана с първото заявление (интернет адреса, на който са публикувани издадените от СО общи и нормативни административни актове) и достъп, до която е предоставен и информацията, поискана с второто заявление (текстове на издадените от СО общи административни актове в определен период), достъп до които е отказан. След направена служебна справка на страницата на СО, на посочените от секретаря на СО линкове, съдът установява, че там не се съдържа исканата с второто заявление информация. В заключение, съдът приема, че в случая не е налице основание за отказ по чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, тъй като информацията не е била предоставена в рамките на 6 месеца преди подаване на заявлението.

 

Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от секретаря на СО, а правният екип на ПДИ поема защитата на заявителя пред втората съдебна инстанция.

 

В резултат, с Решение № 7996 от 29 май 2019 на ВАС решението на първата инстанция за отмяна на отказа е оставено в сила. Върховните съдии намират за обоснован изводът на първоинстанционния съд, че в процесния случай не е налице основание за отказ до предоставяне на достъп до обществена информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, тъй като поисканата информация не е била предоставяна в рамките на 6 месеца преди подаване на заявлението. Обосновано, при съпоставяне на исканията по двете заявления, е прието, че не е налице идентичност помежду им. С първото заявление Алексиев е търсил и получил информация за интернет адреса, на който са публикувани нормативните и общи актове на общината, а по второто заявление му е отказан достъп до общите административни актове на Столична община, за времеви период от два месеца.

 

Решението е окончателно.