04 юли 2010 г.

На 18 юни 2010 г. Административен съд София – град разгледа дело, заведено от над 20 сдружения и граждани срещу промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет (СОС), съгласно която бе ограничен достъпът до неговите заседания. Съдът не уважи искането за спиране действието на приетите промени с аргумента, че няма да бъдат засегнати съществено и по непоправим начин права на жалбоподателите. Според юрисконсулта на СОС мястото, в което се провеждат заседанията не е достатъчно и се създават условия да се пречи на работата на съвета. Гражданите отбелязаха, че години наред са присъствали на заседания на СОС, без да се създават пречки.

 

Според ръководителя на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов, адвокат на повечето жалбоподатели, с атакуваните промени са нарушени няколко основни техни права –  правото да търсят, получават и разпространяват информация, гарантирано с чл.41 от Конституцията на РБ; правото на участие в процеса на вземане на решения по въпроси на околната среда, предвидено в чл. 6 от ратифицираната през 2003 г. Орхуска конвенция; правото на свободно придвижване, предвидено в чл. 35 от Конституцията и Договора за европейска общност; както и правото на сдружаване. Представителят на прокуратурата зае становище за основателност на жалбите. Съдът обяви, че ще се произнесе в законния срок.