05 април 2014 г.

С решение 1864/11.02.2014  Върховен административен съд потвърди решението на Административен съд – Хасково по дело, образувано по жалба на Лиляна Вълчева. Със заявлението си, подадено по електронна поща, Вълчева иска да й се предостави наличната в инспектората информация – заповеди, писма, протоколи и др. - свързана с водените преписки по подадените от нея сигнали за нередности в СОУ „Д-р Петър Берон“ - Тополовград. Началникът на инспектората отказа да предостави информацията, поради това че в закона не била предвидена посочената от заявителката форма за получаване - „по електронен път“. В решението си първата инстанция по делото счете, че посоченото фактическо основание за постановяване на отказа не може да бъде възприето като надлежно, поради обстоятелството, че не попада измежду предвидените в чл.37 ал.1 от ЗДОИ изчерпателно изброени случаи, единствено при наличието на които може да бъде постановен отказ.


С решение №189/17.10.2012  Административен съд - Хасково отмени отказа и върна преписката на инспектората за ново произнасяне, но вместо това последва касационно обжалване. Състав на Върховен административен съд посочва в решението си, че в случая началникът на РИО неправилно е приел, че исканата от Вълчева форма не попада в изброените в разпоредбата на чл.26 ал.1 от ЗДОИ форми на достъп, тъй като в същата е предвидена форма за предоставяне на информацията на технически носител. ВАС потвърждава като правилно постановеното от първоинстанционния съд, че посоченото от инспектората правно основание за отказ не е сред основанията, регламентирани в закона, поради което отказът е незаконосъобразен. Решението на съда е окончателно.