07 ноември 2015 г.

С решението си № 11252 от 27.10.2015 Петчленен състав на ВАС потвърди решението на първата инстанция – Тричленен състав на ВАС. Със заявлението си журналистката Дияна Бончева иска копие от писмо, изходящо от МОСВ до Европейската комисия, в което се посочва датата на преустановяване на експлоатацията на нерегламентираното общинско депо на Община - Ямбол, както и кореспонденция на министерството с Европейската комисия във връзка с Петиция №1353/2011 /референтен номер на Комисията СНАР/2012/00102/. В мотивите за отказ на министъра е посочено, че информацията се отнася до кореспонденция между МОСВ и Европейската комисия, поради което на основание чл. 5 от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 заявителят има право да отправи искане за достъп от Европейската комисия.

 

С решение 7557/23.06.2015 първата инстанция по делото отмени отказа и върна преписката на министъра за ново произнасяне. Съдът прие, че при постъпило при държавата-членка искане за достъп на документи, регламентът предвижда или предварително консултиране преди вземане на решението със съответната институция, или самата държава-членка да предостави искането за информация на  институцията. С оспорения отказ министърът на околната среда и водите, приемайки че се касае за информация за документи негово авторство и притежание, но оповестени от Европейската комисия - не е предприел нито една от предвидените възможности, а е постановил отказ, уведомявайки заявителя сам да търси желаната от него информация от Европейската комисия, което е в разрез именно с чл. 5 от регламента. Според съдебния състав на основание чл. 5 от регламента във връзка с отправеното искане за достъп до информация от Бончева административният орган следва или да се консултира с Европейската комисия дали предоставянето на кореспонденцията помежду им по повдигнатите в заявлението въпроси няма да застраши постигането на целите на регламента, или лично да предостави искането на самата Европейска комисия.

 

Втората инстанция по делото приема за обосновано, законосъобразно и правилно постановеното първоинстанционно решение. Според съдебния състав неоснователни са наведените от министерството касационни доводи за неправилност на обжалваното решение във връзка с обстоятелството, че имало образувана наказателна процедура срещу РБългария за неизпълнение на задължения, произтичащи от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26.04.1999 относно депонирането на отпадъци, за което е публикувана информация в медиите, и регламента не допуска достъп до информация относима към текущо разследване за евентуално нарушение на правото на Съюза. В решението за отказ на министъра не се съдържат такива мотиви. Действително Регламент /ЕО/ № 1049/2001 на Европейския парламент и на съвета в чл.4 предвижда ограничения на правото на информация, свързана с разследвания. Но това ограничение е приложимо само в случаите, когато оповестяването би засегнало защитата на целите на съответното разследване. Настоящият случай не попада в тази хипотеза, приема съдът, тъй като поисканото и отказано писмо касае единствено датата на преустановяване експлоатацията на нерегламентираното депо за отпадъци в Ямбол.

 

Решението на съда е окончателно.