08 юни 2015 г.

Делото бе заведено след отказ на министерството да предостави договора за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт между министерството и „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, заедно с приложенията към него, както и годишните отчети на МТИТС за изпълнение на договора на Асоциация „Приятели на железопътния транспорт“.

 

Заявлението по случая беше подадено през 2013. В решението на главния секретар се посочваше, че в случая не се иска обществена информация, дължима по ЗДОИ, тъй като за предоставянето на информация за договорите, сключени след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, следва да намират приложение разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно които възложителите изпращат информация за сключените от тях договори в публичен регистър в интернет.

 

С решение от 17.03.2014 отказът бе отменен от първата инстанция - АССГ с мотиви, че предвидените в ЗОП разпоредби за публичност на информацията по сключените договори не изключват тези на ЗДОИ по отношение на достъпа до обществена информация. Предвидените в ЗОП гаранции за спазване на принципа на прозрачност имат според съда допълнителен характер по отношение на общия принцип за достъпност на обществената информация, предвиден в ЗДОИ.

 

С решението си № 5972/25.05.2015 състав на ВАС оставя в сила първоинстанционното решение. Съдът приема за обоснован и съответен на закона направеният от АССГ извод, че исканата информация е обществена. Информацията относно сключване на договори от органите на изпълнителната власт и тяхното изпълнение безспорно има характер на информация, от която гражданите могат да си съставят мнение за дейността им. В решението се посочва още, че в конкретния случай, въпреки твърденията на министерството, исканата информация не е достъпна, тъй като на сайта на Агенцията за обществени поръчки е публикувано единствено решението за откриване на обществената поръчка, обявлението за поръчка и обявлението за нейното възлагане. Ето защо, наведеният довод, че информацията е достъпна по друг предвиден в закон ред е неоснователен, тъй като органът не е изпълнил задълженията си по ЗОП и в регистъра не се съдържа исканата от сдружението информация, е заключението на ВАС. Решението на съда е окончателно.