05 април 2015 г.

Конкретната информация, поискана със заявлението, е вид на сделките, основание, процедура и страни, наличие или не на процедура по Закона за обществените поръчки, както и данни за приходите от същото помещение за СО от управлението му за този период по наематели.

 

С решение № 2616 от 17 април 2014  първата инстанция по делото - АССГ - отмени мълчаливия отказ и върна преписката на кмета на СО за изрично произнасяне. В мотивите си съдът посочи, че съгласно ЗДОИ е налице законов императив за произнасяне по заявленията за достъп до информация и писмено уведомяване на заявителя за взетото решение. Неспазването на тези изисквания представлява мълчалив отказ, който е недопустим и само на това основание подлежи на отмяна. Съдът отбеляза също, че исканата от журналистката информация е обществена, тъй като предоставянето й дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти, тоест по какъв начин кметът на СО (като орган на изпълнителната власт), съответно Столичния общински съвет (като орган на местно самоуправление), а също и общинската администрация, изпълняват своите функции, свързани с управлението и разпореждането, съответно събирането на приходите за общинския бюджет от имот – общинска собственост.

 

С решението си № 2976/18.03.2015 състав на ВАС оставя в сила първоинстанционното решение. Съдът приема за неоснователни доводите на касатора, че поисканата от него информация не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, поради което той не е задължен да я предостави. Според съдебния състав информацията, свързана със сделки с общинско имущество е обществена, а изложените аргументи касаят съществото на спора и биха били предмет на обсъждане само в случай, че представляват мотиви на изричен административен акт, постановен от административния орган. Мотивите дават възможност на контролната съдебна инстанция да прецени законосъобразността на отговора, а това е още по-наложително при отказ да се предостави искана информация. Недопустимо е заявителят и съдът да "гадаят" по силата на кои съображения административният орган е отказал да се произнесе по искането, както и да "допълват" волята на органа, посочва съдът.

 

Решението на съда е окончателно.