06 февруари 2015 г.

Със заявлението, подадено през 2013 г., група граждани на В.Търново поискаха достъп до строителните книжа относно проекта за преустройство на сградата и по-конкретно – виза за проучване и проектиране, разрешение за строеж /преустройство/; одобрен архитектурен проект /в част архитектурна и конструктивна/, както и документ, удостоверяващ одобрението на Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/.

 

Кметът отказа информация по всички точки от заявлението с мотив, че исканите документи са част от административни преписки и като такива не представляват обществена информация, а документи по административното обслужване на граждани и юридически лица, т.е. информация, изключена от приложното поле на ЗДОИ по смисъла на чл.8 ал.1 от закона. В решението за отказ беше посочено също, че доколкото заявителите нямат качеството на заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ, те нямат право на поисканата информация. Тя е отказана и на основание „лични данни на трети лица“ и „исканите документи не представляват носители на обществена информация“.

 

Впоследствие отказът бе отменен с решение на АС – В. Търново №101/11.03.2014, с което съдът прие, че исканата информация е обществена по смисъла на чл.2 от ЗДОИ – същата касае строителни документи, свързани с изменението на облика на историческо селище Велико Търново, представляващо групов паметник на културата. В решението се посочва, че бъдещото построяване, респективно преустройство на недвижими имоти, включени в съответния ансамбъл, безспорно касае обществения живот на града и се отразява върху правната сфера на всеки, в това число и на заявителите в качеството им на жители на В. Търново. Одобряването на строителни книжа не е информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване, тъй като съставлява издаване на административен акт, а не извършване на административна услуга. Според съда приложимият ред за достъп до поисканата информация е този по ЗДОИ, а не както се твърди в решението - по Закона за устройство на територията /ЗУТ/.


Решението на ВАС от 19.01.2015 оставя в сила решението на Административен съд Велико Търново. Съдът приема, чеинформацията досежно строеж от групова недвижима културна ценност „Историческо селище Велико Търново“ дава възможност да се повиши прозрачността и отчетността на общината в една чувствителна за обществото дейност – запазването на архитектурното културно наследство и изграждане на облика на града, т.е. налице е надделяващ обществен интерес. В допълнение, в решението се посочва, че дейността по опазване на културните ценности се извършва при спазване и на принципа за публичност и прозрачност при управлението на дейностите по опазване на културното наследство – чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство. Ето защо е налице и специално законово изискване, което гарантира прозрачността и публичността при управление на културните ценности, а разрешаването на строителни дейности в такъв обект безспорно е дейност по тяхното управление.

 

Решението на съда е окончателно.