06 януари 2016 г.

Със заявление до министър-председателя на РБ, подадено през април 2014, журналистът от в. „24 часа“ Виктор Иванов иска да му бъде предоставена информация за изплатените на председателите на държавните агенции парични награди, допълнително материално стимулиране, възнаграждения за добро изпълнение на задачи, премии, допълнителни възнаграждения извън основната заплата през 2013 г., като се посочат заеманата длъжност и сумите по месеци.

 

Тъй като администрацията на МС не разполагала с информация за изплатени суми на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ ДАНС, заявлението на Иванов е изпратено по компетентност на агенцията.

 

В отговора на председателя на ДАНС е посочено, че исканата информация не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, поради което процедурата за достъп по ЗДОИ е неприложима в случая. Така постановеният отказ е обжалван пред Административен съд София-град.

 

С решение № 6918/17.11.2014 първата инстанция по делото отмени отказа на председателя на ДАНС, изразен в писмо с изх.№ КА-891/23.05.2014 да предостави достъп до информация с мотиви, че в случая става въпрос за служебна обществена информация като не е налице нито едно от основанията за ограничаване на достъпа до нея. В решението си съдът посочи още, че търсената информация ще даде възможност на жалбоподателя да си състави мнение за начина на функциониране и отчетността на държавния орган чрез разходване на бюджетни средства във време на финансова и икономическа криза в страната, което обосновава надделяващ обществен интерес по смисъла на §1 т.6 от ДР на ЗДОИ. Съгласно императивната разпоредба на чл.13 ал. 4 от ЗДОИ, достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес. Според АССГ приведеният от председателя на ДАНС довод, че предоставянето на информацията би нарушило личните му данни е неоснователен, тъй като тя не попада в обхвата на личните данни, защитавани от ЗЗЛД.

 

С решение №14196/22.12.2015 г. втората инстанция по делото – Върховен административен съд оставя в сила първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно. Според съдебния състав първата инстанция по делото правилно е определила, че исканата информация е обществена, защото е свързана с обществения живот в Р България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти, поради което отказът да бъде предоставена на това основание е незаконосъобразен. В мотивите на съда се посочва, че исканите данни са създадени и се съхраняват в държавен орган и са свързани с неговото функциониране като част от разходната част на предоставените бюджетни средства. На основание чл.7 от ЗДОИ не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон. Според съда в отмененото писмо не се съдържат съображения за наличието на някое от предвидените ограничения, поради което те не могат да бъдат предмет на анализ в касационното производство, както на практика се иска с изложените в касационната жалба аргументи.

 

Решението на съда е окончателно.