06 октомври 2014 г.

Заявлението по случая беше подадено от Красимир Русев през лятото на 2013. Тогава замeстник-кметът на общината отказа информацията с мотив, че липсва съгласието на третото лице – страна по договора. Отказът беше обжалван пред Административен съд - Търговище и отменен като незаконосъобразен. Решението на съда беше обжалвано от Община Търговище пред ВАС с доводи, че в случая става въпрос за частноправни сделки, при които липсва обществен характер на информацията.


С решение № 7875 Върховният административен съд оставя в сила първоинстанционното решение като посочва, че  разпореждането с недвижими имоти - частна общинска собственост без провеждане на търг или конкурс, представлява обществена информация по смисъла на чл.2 от ЗДОИ. Общественият интерес от получаване на информация за това при какви условия се извършва разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост и дали се спазват предвидените в нормативните актове предпоставки и процедури за това, несъмнено следва да се квалифицира като надделяващ обществен интерес по смисъла на §1 т.6 от ЗДОИ, тъй като чрез предоставянето на подобна информация ще се повиши прозрачността и отчетността на задължените по закона субекти. Относно изтъкнатите от общината доводи за необходимост от съгласие на третото лице от предоставяне на информацията, съдебният състав посочва, че случаите, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й, са два: когато тя съдържа лични данни на участващите в сделката лица, или когато представлява търговска тайна, чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци. В първата хипотеза, при несъгласие за предоставянето й от страна на третото лице органът, на основание чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ, предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която се отнася до третото лице. Във втората хипотеза, съобразно общия принцип, прогласен в чл. 17, ал. 2 ЗДОИ, исканата информация при посочените условия се отказва. Законът обаче сам предвижда изключение от този общ принцип /чл. 17, ал. 2, предложение последно и чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ/: задължението за предоставяне остава, ако е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. Такъв интерес се предполага до доказване на противното в случаите, когато исканата информация е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект. При положение, че Община Търговище като страна по договора, чието предоставяне се иска, е именно такъв субект, а законът въвежда оборимата презумпция за наличен надделяващ обществен интерес, кметът, съответно оправомощените от него лица, са били длъжни да предоставят информацията или да установят липсата на надделяващ обществен интерес. Това в случая не е направено, поради което съдът оставя в сила решението на АС – Търговище. 

Решението на съда е окончателно.