05 юни 2014 г.

Със заявлението по случая, подадено от Камелия Джанабетска, бе поискана информация за участието на ВТУ в проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав“, неговото изготвяне, екипа по разработването му и този по изпълнението му, партньорството, финансирането, изпълнението и управлението, постигнатите междинни резултати и т.н.

 

Ректорът отказа информацията с мотиви, че същата не е обществена, не е свързана с обществения живот в страната, не касае дейността на задължения субект, не дава възможност на гражданите да си създадат мнение за дейността му, касае се за вътрешноведомствена информация, а тази, която е достъпна за трети лица, е публикувана на съответни интернет сайтове. С решение № 470/14.10.2013 на Административен съд – Велико Търново отказът бе отменен, а ректорът на ВТУ задължен да предостави достъп до поисканата информация.

 

В решението си от 08.05.2014 състав на ВАС приема, че информацията попада в категорията на обществената такава, доколкото същата е генерирана и съхранявана от задължен по ЗДОИ субект във връзка с проектната му дейност, финансирана от ЕС, което обуславя връзката й с обществения живот в Република България, а и не само, тъй като подобна дейност въобще попада в обсега на интереса и обществения живот на Европейския съюз. Според съдебния състав самото обстоятелство, че претендираната информация е свързана и/или е по повод усвояването на средства по европейски фондове предопределя прозрачност и достъпност на същата, каквато е и целта на ЗДОИ. Решението на съда е окончателно.