05 юни 2013 г.

Заявлението бе подадено от Илиана Тонева, а с него се искаше решение на Експертен съвет по Устройство на територията за подробен устройствен план /ПУП/; копие от проекта за ПУП за удължаване на летателна площадка и обяснителна записка към него. Кметът отказа информацията, мотивирайки се, че исканите документи са част от административни преписки по одобрение на ПУП на недвижими имоти, частна собственост в землището на селото и не касаят административни актове относно упражняване на управленски правомощия на кмета на общината.

 

С решение № 540/ 02.07.2012 Административен съд София – град отмени отказа като посочи, че изработването на ПУП не е информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на граждани и юридически лица по смисъла на чл.8, ал.1, т.1 от ЗДОИ, а става въпрос за обществена информация, която се дължи по реда на ЗДОИ. Впоследствие решението беше обжалвано от кмета на Елин Пелин пред Върховен административен съд. С решението си по делото от 17.05.2013 г. ВАС остави в сила първоинстанционното решение като изрично посочи в мотивите си, че исканата от Илиана Тонева информация е обществена по смисъла на чл.2. ал.1 от ЗДОИ, тъй като е свързана с дейността на кмета на общината и не касае конкретно правоотношение.

 

Това е второто спечелено дело, заведено срещу отказана информация по темата. Другият сходен случай бе на Лазар Лазаров, за чиито развитие писахме в предишен брой на бюлетина. Интересът на заявителите и на жителите на селото към въпросната процедура бе предизвикан от близостта на планираната площадка до Лесново и евентуалните вредни последици от това. Решението на съда е окончателно.