05 февруари 2014 г.

Върховен административен съд потвърди решението на АССГ по дело, заведено от Ивайло Попов от неправителствената организация „За земята“, срещу мълчалив отказ на зам.-кмета на Столична община. Със заявлението си жалбоподателят иска от СО информация за управлението на депото за неопасни битови отпадъци /НБО/ в кв. Суходол. Първата инстанция отмени мълчаливия отказ с решение №2742/24.04.2013, а преписката е изпратена на зам.-кмета с указание да предостави информация в едномесечен срок. Решението на съда бе обжалвано от СО с мотивите, че информацията не е налична в Столична община, тъй като се намира в „Чистота Искър“ ЕООД.

 

В решението си № 257/09.01.2014 състав на Върховен административен съд потвърждава задължеността на СО да предостави информацията с оглед задълженията, възложени на кмета на общината по реда на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управлението на отпадъците на територията на СО. В наредбата изрично е посочено, че кметът на СО отговаря за избора на площадка, изграждането, поддържането, експлоатацията, закриването и мониторинга на депата за НБО и/или на други инсталации или съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на НБО”. Освен това съгласно чл. 10 ал. 1 т. 6 от Наредбата "Чистота Искър" ЕООД има задължение да представя на общината екземпляр от годишния си отчет за дейността за предходната година. Конкретно задължен да предостави исканата информация е зам-кмета на СО, тъй като с оглед неговите правомощия именно той е органът, който събира и съхранява тази информация.

 

Според ВАС правилно са приети за неоснователни възраженията на общината, че след като заявлението е подадено чрез виртуалното деловодство, то не отговаря на изискванията на чл.25 от ЗДОИ , т.е. органът не бил сезиран със заявление за достъп и за него не е възникнало задължение да отговори, поради което няма формиран мълчалив отказ. Административният орган е бил редовно сезиран и е следвало да представи отговор, тъй като съгласно ЗДОИ заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път. Решението на съда е окончателно.