05 юли 2017 г.

С Решение № 7413/13.06.2017 по а.д. № 66/2017 г. ВАС, Пето отделение оставя в сила решението на Административен съд - Смолян за отмяна на отказа. Върховните съдии споделят съображенията на първоинстанционния съд, че кметът на Община Смолян не се е произнесъл по цялото искане в заявлението и не са изложени мотиви в нарушение на процедурата защо не е предоставена информация, касаеща всички моментни и месечни протоколи по т. 1, т. 2 и т. 3 от заявлението, в нарушение на закона, поради което административният орган дължи мотивирано произнасяне по тази част от искането.

 

Информацията по случая бе поискана от журналиста Зарко Маринов със заявление от 09.05.2016 г., с което - освен въпросните протоколи - се търси достъп и до справката за начислените и изплатени суми за снегопочистване и зимно поддържане на „Титан клинър“ ООД за зимен сезон 2015/2016. С решение №14/08.06.2016 кметът на Смолян предостави информация за начислените и изплатени суми за последния зимен сезон, но не и исканите от заявителя моментни и месечни протоколи. Постановеният отказ бе обжалван по отношение на частта, в която липсва произнасяне.

 

С решение №299/09.11.2016 първата инстанция по делото  - Административен съд – Смолян, отмени мълчаливия отказ на кмета. Според съда в конкретния случай  кметът на Смолян не се е произнесъл изцяло по заявлението на жалбоподателя. Вместо това той е предоставил частично исканата информация в определен от него обем под формата на изготвени писмени справки за начисленията и плащанията по договорите. По този начин, в тази част е формиран мълчалив отказ - предмет на съдебен контрол за законосъобразност. В решението си кметът не е изложил никакви мотиви защо не предоставя поисканите със заявлението „моментни и месечни протоколи“, което е нарушение на закона и следва да бъде отменено в тази част.

Решението не подлежи на обжалване.