05 юли 2017 г.

С решение № 6695/30.05.2017 състав на Върховен административен съд остави в сила първоинстанционното решение по делото като прие, че същото е допустимо, правилно и законосъобразно.

 

Заявлението по случая беше подадено през юни 2014. С него от асоциацията поискаха Агенцията за социално подпомагане /АСП/ да им предостави копие от проект „И аз имам семейство“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, както и информация за други проекти и програми, насочени към развитието на приемната грижа в България, включително копие от договори със структури на Европейския съюз за финансиране на приемната грижа в България.

 

В отговор на заявлението беше получено писмо с изх. № 9102-1054/24.07.2014 г., подписано от временно изпълняващия длъжността изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/. В него се посочваше, че исканата за проекта информация може да бъде открита в интернет, поради което не беше предоставена в поисканата форма. По отношение на останалите искания липсваше произнасяне. При направените справки в посочените в решението сайтове се оказа, че въпреки твърдяното от агенцията, исканата със заявлението информация не може да бъде открита. Поради това решението на АСП беше обжалвано пред Административен съд София-град.

 

С решение № 311/ 15.01.2016 Административен съд София-град отмени отказа. В него съдът прие, че информацията е свързана с обществения живот и дава възможност на заявителите да си съставят мнение за дейността на АСП в областта на приемната грижа, както и за финансирането на проекти във връзка с нея. Ето защо, изпълнителният директор на АСП е бил длъжен да разгледа искането за информация относно посочените проекти и финансиране, касаещо приемната грижа в страната. Според съда не може да се приеме, че е налице надлежно произнасяне по заявлението, тъй като действително не се установява, че в интернет може да бъде намерена исканата информация в нейната цялост, а именно копие на конкретен документ - проект „И аз имам семейство“. Същото се отнася и за исканата по другите две точки информация - не е установено същата да е предоставена или мотивирано да е отказано предоставянето й. Поради това съдът намери оспореното писмо за незаконосъобразен административен акт, съдържащ в себе си и мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация – постановен  в несъответствие с целта на закона - осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията чрез предоставяне на гражданите на информация, свързана с обществения живот. С решението си съдът отмени отказа и изпрати преписката на изпълнителния директор на АСП за произнасяне по заявлението, а от агенцията обжалваха решението пред ВАС.

 

В касационното решение ВАС приема за неоснователни възраженията на касационния жалбоподател за това, че той е изпълнил задължението си да се произнесе по заявлението, а ако получения отговор не е бил достатъчен заявителят е имал възможност да получи допълнителни разяснения „на място“. В случая задълженият субект е изпратил отговор на подаденото до него заявление за достъп до обществена информация, който не съдържа исканата информация, а препраща към места, на които се твърди, че тя е публикувана, но на практика не може да бъде намерена. Този начин на формулиране на отговора по заявлението за достъп до обществена информация правилно е преценен от АССГ като отказ да бъде предоставена исканата информация, приема съдебният състав.

 

Решението не подлежи на обжалване.