06 декември 2013 г.

С решение от 08.11.2013  по а.д. 1042/2013 тричленен състав на Върховен административен съд – Пето отделение остави в сила решението на първата инстанция – АССГ, с което бе отменен отказ на главния юрисконсулт в дирекция „Правни дейности“ на Министерство на правосъдието по заявление на Мирела Веселинова. Със заявлението си от март 2012 тя поиска информация дали през декември 2011 министърът на правосъдието е подписвал заповеди за допълнително материално стимулиране на служителите от министерството, каква е общата сума  на това стимулиране, за какъв период е то, на какво основание е получено и колко хора са получили такава сума, кое е най-високото и най ниското възнаграждение, както и определяно ли е допълнително материално стимулиране за членовете на политическия кабинет. В отговор от министерството се произнесоха с решение за предоставяне на пълен достъп до информацията, но на практика справката не съответстваше на поисканото със заявлението. Поради което така постановеното решение на главния юрисконсулт на МП бе обжалвано в съда. В решението си № 5492/18.10.2012 АССГ посочи, че при сравняване на поисканата информация от заявлението с информацията в справката се установява не предоставяне на пълен достъп до исканата обществена информация, а изобщо непредоставянето на достъп. Според съдебния състав във формално положителното решение за достъп не се съдържа информация по нито един от поставените въпроси в заявлението. Тогава съдът отмени отказа и върна преписката на министерството за ново произнасяне. Вместо това от министерството обжалваха решението пред ВАС. В решението на втората инстанция се потвърждава, че нито един от така зададените въпроси не е получил отговор в решението за предоставяне на достъп, въпреки диспозитива, твърдящ обратното