05 декември 2016 г.

С решение №10947/19.10.2016 състав на Върховния административен съд остави в сила решението на първата инстанция по делото от юни 2015.

 

Със заявлението си по случая Иван Петров поиска достъп до заповедта, но той бе отказан тъй като главният архитект в качеството си на трето лице не е дал съгласие за това, както и че не е налице надделяващ обществен интерес.

 

Решението на секретаря на Столична община беше обжалвано пред Административен съд София – град, който отсъди в полза на заявителя. В решението си №3780/01.06.2016 състав на АССГ прие, че липсата на съгласие на засегнатото лице за предоставяне на информация не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предостави достъп до исканите сведения, а зависи и от отсъствието на надделяващ обществен интерес. Според съда в случая с оглед характера на исканата информация следва да се приеме, че независимо от отказа на третото лице исканата обществена информация следва да бъде предоставена при наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на §1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, тъй като чрез предоставянето на съответните сведения ще се повиши прозрачността и отчетността на задължения субект - Столична община. Съгласно чл.5 ал.3 от ЗУТ главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координира и контролира дейността на звената по ал. 6 и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по този закон. Надделяващ обществен интерес има винаги, когато чрез искания достъп се търси постигането на определени, посочени в закона цели. Презумпцията за съществуването на такъв означава предварително приемане на нещо за вярно до доказване на обратното. По тази причина позоваващият се на този текст не е длъжен да доказва съществуването на надделяващ обществен интерес. Онзи, който твърди обратното, е длъжен да го докаже, което в случая не е направено, се посочва в решението. Според съда ответникът по делото – секретарят на СО - не е изложил никакви мотиви, а без аргументи и съображения е приел, че не е налице надделяващ обществен интерес. Ето защо доводът, че такъв интерес не е налице е необоснован. Поради всичко изложено съдебният състав приема, че отказът на административния орган да предостави информация на посоченото в решението основание е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

 

С касационна жалба секретарят на СО оспори така постановеното решение на първата инстанция.

 

В решението си по делото състав на ВАС напълно споделя изводите на първоинстанционния съд, че в конкретиката на разглеждания случай търсената информация е обществена и служебна по смисъла на чл.11 от ЗДОИ, като несъгласието на третото лице да се предостави информацията, не е достатъчно основание да бъде постановен отказ. Според съда задълженият орган не е отчел факта, че търсената информация засега интересите на публично лице - главният архитект на Столична община, чийто права и отговорности са законово определени, както и, че самото лице, в качеството си именно на главен архитект, с решение по предходно заявление за достъп до обществена информация от страна на Иван Петров, е взел решение да бъде предоставена информация за назначаването му на сочената длъжност, указвайки че актът за това се съхранява в дирекция "Човешки ресурси", откъдето да бъде потърсен.

 

Решението на съда е окончателно.