05 април 2017 г.

Заявлението по случая е подадено в края на 2015 като в него се твърди наличие на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията, а конкретният повод за неговото подаване са високите цени на горивата в България, породени от липсата на реална конкуренция на пазара на горива и наличието на  пречки пред достъпа до пазара на вносители от ЕС.

 

Част от информацията е отказана с решение на директора на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ при МФ с мотиви, че в частта за капацитетите (максимални и реално ползвани) на данъчните складове по отделни складове и видове горива тя попада в обхвата на данъчно осигурителната тайна и е защитена съгласно чл.73 във връзка с чл. 72, ал.1, т.4 от ДОПК.  В решението се посочва също, че информацията в частта за собствеността на складовете за 2014 и 2015 е публична и се съдържа във водения по чл. 54 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ регистър, достъпен на интернет страницата на агенция „Митници“.


С Решение № 1614 от 9.03.2016 АССГ отхвърля жалбата като приема, че за достъп до исканата информация (капацитети и видове горива в данъчните складове) е налице специален ред по ДОПК, поради което ЗДОИ е неприложим. Решението е обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд /ВАС/.

 

С Решение № 3390/21.03.2017 състав на ВАС, Пето отделение, отменя решението на първата инстанция, както и отказа и преписката е върната на МФ за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Магистратите приемат, че процедурата по чл. 74 от ДОПК се прилага само за органите по приходите и определените в ДОПК лица, които могат да я инициират, но не и за всички останали правни субекти, поради което в случая не е налице специален ред за достъп до исканата информация, който да изключва приложението на ЗДОИ. Следователно като е достигнал до извод, че не е приложим въобще ЗДОИ АССГ е постановил решение в противоречие на материалния закон. Исканата информация е обществена, се посочва в решението, и за предоставянето й следва да намери приложение процедурата по чл. 31 от ЗДОИ за търсене на съгласие на трети засегнати лица.

Решението на съда е окончателно.