05 февруари 2013 г.

Информацията беше поискана през февруари 2012 от Лазар Лазаров и касаеше цялата административна преписка по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за отреждане на имот за разширяването на летателната площадка, включително искане за преценяване необходимостта от ОВОС, оценка на управлението и контрола върху околната среда, обявена и одобрена по съответния ред карта на шума на площадката и др.

 

Интересът на заявителя и на жителите на селото към въпросната процедура бе предизвикан от близостта на планираната площадка до селото и евентуалните вредни последици от това. Кметът на Лесново отказа информацията с мотив, че голяма част от нея не е създадена от общината и че исканата информация представлява информация по административни преписки по ободряване на ПУП и не е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, тъй като касае сведения, свързани с административното обслужване. Посочено бе още, че достъп до подобна информация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) имат само заинтересовани лица.

 

С Решение № 448 от 5 юни 2012  Административен съд – София област (АССО) отмени отказа и върна преписката на кмета за ново произнасяне. В мотивите си съдът посочи, че исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като касае обществения живот в селото и се отразява върху правната сфера на всеки един негов жител.


С решението си №704/16.01.2013 Върховният административен съд остави в сила решението на АССГ, с което беше отменен отказа на кмета. Решението на съда е окончателно.