02 август 2011 г.

Това  посочва в Определение № 6740/ 16.05.2011 състав на Върховен административен съд, постановено по частната жалба на неправителствената организация „Институт за зелена политика“ - София. Жалбата бе подадена срещу определение на АССГ № 31/ 05.01.2011, с което съдът прекрати производството, образувано по жалба на Института за зелена политика през 2010 срещу отказ на изпълнителния директор на НЕК ЕАД да предостави достъп до информация. В обжалваното определение на АССГ бе посочено, че НЕК ЕАД не е задължено лице по смисъла на чл.3 ал.2 т.1 и т. 2 от ЗДОИ, тъй като дружеството не покрива определенията за публично правен субект и публично правна организация, нито пък е юридическо лице, финансирано от консолидирания републикански бюджет или със средства от ЕС. Различно е становището на Върховния административен съд за статута и задължеността на НЕК ЕАД.

 

В постановеното определение съдът стига до извода, че НЕК е задължен субект по смисъла на ЗДОИ, тъй като на дружеството се предоставят средства от консолидирания държавен бюджет за изпълнение на проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Белене“ (ПМС № 259/27.10.2008.). Следователно, посочва още съдът, като задължен субект да предостави обществена информация по реда на ЗДОИ, НЕК ЕАД дължи произнасяне по заявлението на Фондация „Институт за зелена политика“. Като приема обратното, първата инстанция постановява незаконосъобразно определение, което следва да бъде отменено и делото върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.