08 май 2013 г.

С този мотив Великотърновският административен съд (ВТАС) отмени мълчалив отказ на ректора на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий да предостави информация за проект „Пътят на водата – природни и културнопознавателни маршрути за устойчив туризъм”, по който университетът е водещ партньор.

 

Информацията е поискана от Камелия Джанабетска със заявление от юли 2012. Първоначално уведомяват заявителката, че с оглед летните отпуски и големия обем информация и документация, която желае да получи, същата не може да й бъде предоставена преди 30 септември 2012. Впоследствие информацията не е предоставена, поради което Джанабетска подава повторно заявление, на което университетът не отговаря.

 

С Решение № 112 от 8 април 2013 ВТАС отменя мълчаливия отказ и изпраща преписката на ректора за изрично произнасяне. В мотивите си съдът отбелязва, че ректорът е задължен субект в качеството му на ръководител на юридическо лице, което извършва дейност, финансирана със средства от Европейския съюз.

 

Относно наличието на предишно заявление за достъп до същата информация, съдът посочва, че след като законът е допуснал възможността да бъде правено ново искане за вече получена информация, с единствено условие - изтичането на определен срок от предходното предоставяне на същата информация - на още по-голямо основание следва да се приеме, че няма пречка за повторно искане от същия заявител, ако първоначалното му заявление не е удовлетворено, независимо дали отказът е бил изричен или мълчалив.

 

Със същите мотиви ВТАС отмени мълчалив отказ на ректора на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” да предостави информация за проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”. Информацията е поискана от Камелия Джанабетска със заявления от юли и ноември 2012. С Решение № 155 от 10 април 2013 ВТАС отменя мълчаливия отказ и изпраща преписката на ректора за изрично произнасяне.