06 декември 2012 г.

Заявлението за достъп до информация подаде Сдружение за дивата природа „Балкани“ до Министерство на физическо възпитание и спорта (МФВС) през май 2011. С него бе поискана информация под формата на справка (номер и дата, предмет, цена) за  договорите, сключени между министерството и „Българска федерация по ски“ (БФС) в периода 2007 – 2011. Отказът на МФВС бе мотивиран с обстоятелството, че информацията засяга интересите на БФС и не може да бъде предоставена без съгласието на федерацията. С решение от  октомври 2011 АССГ потвърди отказа като прие, че информацията действително засяга интересите на трето лице и заявителят не е доказал наличие на надделяващ обществен интерес от разкриването й.

 

С Решение № 13492 от 29.10.2012 по а.д. № 15594/2011 ВАС отмени решението на АССГ, както и отказа на главния секретар на МФВС и го задължи да предостави достъп до исканата информация. В мотивите си магистратите посочват, че в допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е заложена презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес от разкриване на информация за договорите, които сключват задължените по ЗДОИ субекти. Ето защо не следва заявителят да доказва наличие на надделяващ обществен интерес, а институцията следва да докаже липса на такъв.