10 януари 2011 г.

Административен съд София- град /АССГ/ отмени частичен отказ на информация на главния секретар на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по дело, заведено от Национално движение „Екогласност“. Отказаната информация, предмет на делото, представлява част от доклад от извършена проверка-обследване в АЕЦ „Козлодуй“.

 

Докладът е съставен във връзка със запитване на председателя на Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание, по сигнал на НД „Екогласност“. В него се третират въпроси, поставени от движението за конкретни действия и факти, касаещи разкриването на наличие или липса на корупционна схема за подмяна на свежо ядрено гориво с рециклирано в атомната централа. Отказът на министерството е мотивиран с това, че части от доклада съдържат защитена търговска информация, поради което той не може да бъде предоставен в цялост. Министерството счита, че в случая не е налице надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията.

 

В решението си от 10.01.2011 АССГ отбелязва, че исканата информация е от естество, очевидно имащо за цел повишаване на прозрачността и отчетността на задължените институции. Това е така, тъй като тя е предмет на текуща дискусия по повод сигурността на работата на атомната електроцентрала, която безспорно е  информация  от първостепенни за обществото ни естество и важност. Според съда не са налице доказателства или данни за засягане на твърдените от ответника интереси на трети лица и търговска тайна, които да имат превес над обществения интерес и целта на ЗДОИ.   

 

Съдът отменя отказа и връща преписката на Министерството за произнасяне в 14-дневен срок.