07 декември 2015 г.

С този мотив Административен съд София-град (АССГ) отмени частичен отказ на кмета на район „Лозенец“. Информацията бе поискана от Денница Кюранова (София) със заявление от февруари 2015. Конкретно бе искана информация за договора, анекса и споразумението за ползване на конкретния общински имот, заповедта за класиране на участниците в търга и документи за заплащания наем.

 

С решение от март кметът на района предоставя на заявителката исканата информация, но заличава имената на съответната фирма във всички предоставени документи. Решението за частичен достъп е обжалвано пред АССГ.

 

С Решение № 7028 от 16.11.2015  АССГ Второ отделение, 24 състав отменя решението на кмета за предоставяне на частичен достъп и му връща преписката за ново произнасяне. Съдът приема, че заличаването на имената на фирмата е неоснователно.  Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на пълен достъп до исканата информация, тъй като същата е свързана с договор, по който едната страна е задължен субект. Този договор касае управлението на общинско имущество и не е налице търговска тайна. В тези случаи съгласието на третото лице не е необходимо и информацията следва да се предостави в пълен обем. Решението подлежи на обжалване.