05 април 2016 г.

С този мотив ВАС потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на МЗХ. Информацията бе поискана от Александър Дунчев от София.

 

Отказът на МЗХ бе с мотив, че оценките не са обществена информация и предоставянето им би нарушило авторското право на независимите оценители, които са ги изготвили.

 

С Решение  № 7309/01.12.2014 на АССГ отказът бе отменен. Съдът прие, че пазарните оценки позволяват от една страна да се разбере дали министерството се е съобразило с оценката на независимия оценител и от друга - дали оценката е била изготвена в съответствие с изискванията на Закона за държавната собственост (ЗДС). Според съда, правата на авторите върху изготвените оценки не могат да са пречка за предоставянето им по ЗДОИ, тъй като освен за авторските права следва да се държи сметка и за обществения интерес от узнаването на тази информация. Решението на АССГ бе атакувано от МЗХ с касационна жалба пред ВАС.

 

С Решение № 2573/09.03.2016 ВАС остави в сила решението на първата инстанция. Върховните съдии приеха, че в случая е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информация, тъй като ЗДОИ въвежда презумпция на наличие на такъв интерес, когато сведенията и данните са свързани със стопанската дейност и засягат условията, правата, задълженията, санкциите, сроковете, определени в договор, по които едната страна, както е в случая, е задължен субект по ЗДОИ. Решението на съда е окончателно. Подадено е искане за изпълнението му до МЗХ.