Фондация Програма Достъп до Информация
06.08.2019 г.

До този извод стигна АССГ по дело на Венцислав Давидофф (София) срещу отказ на кмета на община Созопол да предостави достъп до всички строителни книжа, свързани с издаденото разрешение за строеж в защитената местност.

 

Отказът на кмета е с мотив, че исканата информация засяга интересите на трето лице (фирмата-титуляр на издадените строителни книжа), изрично отказало предоставяне на информацията.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

С Решение 4256/21.06.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е изпратена на кмета на Созопол за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдията приема, че отказът с мотив изрично изразено несъгласие от трето лице е незаконосъобразен. От една страна, изричният отказ на третото лице не обуславя автоматично отказ за предоставяне на обществена информация, тъй като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ при неполучаване на съгласие от третото лице в срока по чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ или при изричен отказ да се даде съгласие съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която се отнася до третото лице. От друга страна, нормата на § 1, т. 5 от ДР на ЗДОИ въвежда оборима презумпция, че до доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице в изброените хипотези по т. „а“ до „е“. Тази презумпция обръща тежестта на доказване - не заявителят, а органът следва да установи, че в конкретния случай не е налице надделяващ обществен интерес. В оспорения отказ липсва анализ и обосновка дали в случая е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 5 и 6 от ДР на ЗДОИ. В заключение съдията отбелязва, че при новото си произнасяне органът следва да мотивира преценката си за наличието на надделяващ обществен интерес, като съобрази представените от жалбоподателя доказателства за специфичния режим на застрояване в защитена местност „Колокита“ и засиленото обществено внимание върху разрешаването на строителство в защитени местности. Решението е окончателно.

 

През юли 2019 исканата информация е предоставена.