07 май 2019 г.

С този мотив състав на АССГ отмени отказ на главния секретар на Министерство на здравеопазването (МЗ) да предостави информация за разгласеното от медиите в края на 2018 закриване на Центъра „Фонд за лечение на деца“ и преминаването му в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

 

Информацията е поискана от Сдружение „Национална мрежа за децата” със заявление от ноември 2018.

 

Отказът на главния секретар е с мотив, че информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете на министъра на здравеопазването и няма самостоятелно значение. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 2317 от 03.04.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на главния секретар на МЗ за ново произнасяне по заявлението със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че видно от съдържанието на писмото, в което е обективиран отказ, органът се е позовал на разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 ЗДОИ, макар че изрично не е посочено правното основание за отказа. Съдебният състав приема, че в случая не е приложима посочената разпоредба. Приложимо е изключението, предвидено в чл. 13, ал. 4 ЗДОИ за надделяващ обществен интерес от предоставянето на поисканата информация. Със заявлението заявителят е поискал от министерството да му предостави информация във връзка със закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и преминаването му към НЗОК. Въпросът с преструктурирането на органа, отговарящ за финансирането на лечение на деца с тежки заболявания, е от съществено социално значение. Въпросите свързани с причините довели до вземането на това решение, са от важен обществен интерес. Още повече, че взетото решение за закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и преминаването му към НЗОК е извършено с постановление на МС, което подлежи на задължително обсъждане. А за да участва жалбоподателят, като сдружение с основен предмет на дейност защита на децата и сътрудничество между институциите и заинтересованите страни, то следва да се запознае с поисканата информация. Финансирането на лечението на деца е важен, обществено значим и социален въпрос и всичко свързано с този въпрос е от надделяващ обществен интерес и не следва да информацията, свързана с него да бъде ограничавана по никакъв начин. Непредоставянето на поисканата информация създава усещане у обществото за нещо прикрито и тайно. Това усещане противоречи на принципа за прозрачност, залегнал в основата на ЗДОИ.

 

Решението е окончателно.