09 ноември 2017 г.

До този извод стигна АССГ по дело на журналиста от Mediapool – Красен Николов срещу отказ на Министерство на правосъдието /МП/ да му предостави информация, свързана с проекта на Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за българското гражданство (ЗБГ), с който (по идея на президента Румен Радев) е въведено изменение в Изборния кодекс, въвеждащо тримесечна уседналост за гласуване на парламентарни и президентски избори, което на практика елиминира от изборите повечето българи, живеещи в чужбина.

 

Законопроектът бе публикуван на интернет страницата на МП в началото на април 2017, а информацията за него бе поискана със заявление от 21.04.2017. С отговор от 09.05.2017 директорът на Дирекция "Правни дейности" в МП предоставя 13 страници информация и отказва останалата информация (без изрично да посочва достъп до какви документи точно) с мотив, че няма самостоятелно значение и е свързана с оперативна подготовка на актовете на органа (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ). С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

В резултат, с Решение № 6109 от 27.10.2017 на АССГ отказът бе отменен и преписката бе върната на директора на Дирекция "Правни дейности" в МП с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът прие, че в случая следва да се отчете високата степен на обществена значимост на подготовката на нормативни актове. Процедурата по изработване на проекти на нормативни актове е уредена в Закона за нормативните актове /ЗНА/, в който законодателят е заложил принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност още в началния етап на нормотворческия процес. Според съдебния състав, в настоящия казус, следва да се приеме, че тъй като чрез исканата информация заявителят може до си състави мнение дали при изготвянето на законопроекта са спазени разпоредбите на ЗНА, то е налице надделяващ обществен интерес, който преодолява ограничението на достъп до подготвителна информация, която няма самостоятелно значение. Решението на съда подлежи на обжалване пред ВАС.