10 януари 2014 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София - Град (АССГ) по дело заведено от Българската федерация по спортна стрелба (БФСС) срещу отказ на главния секретар на Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС). Отказът на МВФС бе с мотив, че информацията засяга интересите на трети лица – Българската федерация по стрелба с лък (БФСЛ) и Българската федерация по волейбол (БФВ), изразили изрично несъгласие за предоставянето й.

 

С Решение № 6604 от 31.10.2013 АССГ отмени отказа на главния секретар на МФВС и го задължи да предостави достъп до исканата информация. В мотивите си съдът посочва, че административният орган неправилно е приел, че несъгласието на засегнатите лица е достатъчно основание, за да постанови отказ. В тази връзка съдът отбелязва, че липсата на съгласие на засегнатото лице за предоставяне на информация не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предоставят исканите сведения, а зависи и от отсъствието на надделяващ обществен интерес. В случая с оглед характера на информацията следва да се приеме, че независимо от отказа на засегнатите лица исканата обществена информация следва да бъде предоставена при наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, тъй като чрез предоставянето на сведенията ще се повиши прозрачността и отчетността на задължения субект.