04 юни 2010 г.

Налице е императивна разпоредба на закона за писмено произнасяне по заявлението за достъп до информация и при уважаването му, и при отказ. Непроизнасянето представлява мълчалив отказ в нарушение на закона и следва да бъде отменен като административният орган се задължи да се произнесе в едномесечен срок. Така мотивира решението си от 11.05.2010 г. Ямболският административен съд, отменяйки мълчалив отказ на кмета на Община Ямбол по заявление на журналистката Дияна Бончева, координатор на ПДИ.


Със заявлението бе поискана информация за открита процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет “Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда в комплекс за социални услуги за деца и възрастни – гр. Ямбол“. Под формата на копия на хартиен носител са поискани офертите на участвалите в обществена поръчка фирми, подадените от тях декларации по реда на Закона за обществените поръчки, справки за изпълнени договори от същите, справки за екипа на изпълнение, технически и ценови предложения и др. Пълният текст на Решение № 131/11.05.2010 г. на Ямболския административен съд можете да прочетете тук.